Empfohlen Virtual CloneDrive 5.5.0.0

CD/DVD-Emulator, der Image-Dateien in verschiedenen Formaten als Laufwerk in Windows einbindet

<p><img src="https://repacks.de/downloads/bilder/CloneDrive.png" alt="CloneDrive.png"></p>
<p><br></p>
<p><strong>Eigenschaften:</strong><br></p>
<ul>
<li>Repack erstellt mit Inno Setup</li>
</ul>
<p><strong>Größe</strong>: 2,11 MB<br><strong>MD5</strong>: 55955AB2EADE344FDBB16A6BF56279F6</p>
<p><br></p>
<p><strong>Screenshot:</strong></p>
<p><br></p>
<p><woltlab-metacode data-name="attach" data-attributes="WzcyLCJub25lIix0cnVlXQ=="></woltlab-metacode><br></p>
<p><br></p>
<table><tbody>
<tr><td><strong>Parameter zur unbeaufsichtigten Installation</strong></td></tr>
<tr><td>/VERYSILENT /LANG=<span style="color:#FF0000;">DE</span>
</td></tr>
<tr><td><strong>Unterstützte Sprachen</strong></td></tr>
<tr><td>AR,BR,CZ,DA,DE,EN,EL,ES,FR,IT,JP,NL,PL,RU,SK,SV,TR,UA</td></tr>
</tbody></table>

Bilder

  • Version 5.5.0.0

    • aktualisiert